Censimento Lancia Appia

Numero Telaio Numero Motore Tipologia Foto
 
81201*1875*  Appia GTE   
81201*2130*  Appia GTE   
81201*2131* 81400*2146* Appia GTE   
81201*2386*  Appia GTE   
81201*2388*  Appia GTE   
81201*2390*  Appia GTE   
81201*2391* 81400*2395* Appia GTE   
81201*2392*  Appia GTE   
81201*2393* 81400*2386* Appia GTE   
81201*2394* 81400*2388* Appia GTE   
81201*2395*  Appia GTE   
81201*2475* 81400*2475* Appia GTE   
81201*2528*  Appia GTE   
81201*2531*  Appia GTE   
81201*2533* 81400*2532* Appia GTE   
81201*2536*  Appia GTE   
81201*2538* 81400*2538* Appia GTE   
81201*2539* 81400*2539* Appia GTE   
81201*2541*  Appia GTE   
81201*2550* 81400*2548* Appia GTE   
81201*2630*  Appia GTE   
81201*2650*  Appia GTE   
81201*2707*  Appia GTE   
81201*2757* 81400*3811* Appia GTE   
81201*2759* 81400*2644* Appia GTE   
81201*2760*  Appia GTE   
81201*2885*  Appia GTE   
81201*2890* 81400*2864* Appia GTE   
81201*2910*  Appia GTE   
81201*2917* 81400*5099* Appia GTE   
81201*2965* 81400*2970* Appia GTE   
81201*2966*  Appia GTE   
81201*2967* 81400*2968* Appia GTE   
81201*2986*  Appia GTE   
81201*2988*  Appia GTE   
81201*3107*  Appia GTE   
81201*3911* 81400*3864* Appia GTE   
81201*3923*  Appia GTE   
81201*3925*  Appia GTE   
81201*3955* 81400*4587* Appia GTE   
81201*4120*  Appia GTE   
81201*4262*  Appia GTE   
81201*4268*  Appia GTE   
81201*4552*  Appia GTE   
81201*4554*  Appia GTE   
81201*4555* 81400*3379* Appia GTE   
81201*4556*  Appia GTE