Censimento Lancia Appia

Numero Telaio Numero Motore Tipologia Foto
 
81201*1005*  Appia GTZ  
81201*1026* 81400*1032* Appia GTZ  
81201*1034* 81400*1039* Appia GTZ  
81201*1116* 81400*2597* Appia GTZ  
81201*1119* 81400*1111* Appia GTZ  
81201*1122* 81400*1118* Appia GTZ  
81201*1128*  Appia GTZ  
81201*1176* 81400*1187* Appia GTZ  
81201*1179*  Appia GTZ  
81201*1181*  Appia GTZ  
81201*1187*  Appia GTZ  
81201*1192* 81400*1198* Appia GTZ  
81201*1255* 81400*1239* Appia GTZ  
81201*1258*  Appia GTZ  
81201*1425*  Appia GTZ  
81201*1427*  Appia GTZ  
81201*1872*  Appia GTZ  
81201*1873*  Appia GTZ  
81201*1874*  Appia GTZ  
81201*2129*  Appia GTZ